ubytovací poriadok

Ubytovaný hosť sa vydaním hotelového preukazu spoločne s hotelovou kartou súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok hotela Matyšák.

1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási alebo má objednané a hotelom potvrdené služby. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie platný doklad totožnosti. Hotel ubytovanému vydá ihneď po preukázaní hotelový preukaz spoločne s hotelovou kartou, ktorá mu zabezpečuje vstup na izbu.

2. Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

3. Na základe objednaného a garantovaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa v čase od 14:00 hod., ak nie je dohodnuté inak na základe individuálnej dohody.

4. Hotel si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch ponúknuť klientovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky.

5. Hosť je povinný uvoľniť izbu do 11. hod. v deň odchodu, ak nie je dohodnuté inak. Ak hosť takúto povinnosť nesplní, vzniká nárok hotela zaúčtovať poskytnutie ubytovania nad rámec dohody.

6. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, hotel mu v rámci svojich kapacít a naplnenosti môže ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

7. Za služby, ktoré si hosť objednal vrátane služby poskytnutia ubytovania je povinný zaplatiť v plnej výške, podľa platného cenníka a to najneskôr pri odchode z hotela alebo inak na základe individuálnej dohody.

8. Hotel objektívne zodpovedá za veci vnesené ubytovaným klientom do ubytovacieho zariadenia ako aj za škodu na odložených veciach na mieste vyhradenom podľa § 433 až § 437 Občianskeho zákonníka. Peniaze, cenné veci a doklady sa uschovávajú na izbe do trezora. Hotel je zodpovedný len za preukázateľnú škodu max. do výšky 331,94 €, za peniaze, cenné veci a doklady bez obmedzenia v prípade prevzatia do úschovy. Ubytovaný stráca nárok na náhradu škody ak neuplatní svoj nárok do 15 dní od vzniku škody.

9. Za škody vzniknuté na majetku hotela, ktoré spôsobí hosť je plne zodpovedný hosť a je povinný v plnej výške takúto škodu uhradiť.

10. Hotel nezodpovedá za prípadne nezhody alebo konflikty medzi hosťami avšak v rámci zákonných možností môže vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a ostatných hotelových priestoroch.

11. Hotel zabezpečuje ochranu nefajčiarov, fajčiť je možné len vo vyhradených priestoroch, ktoré sú na to určené hotelom. V prípade porušenia tohto bodu má hotel právo zvýšiť cenu ubytovania o 200 € za deň v dôsledku znečistenia nefajčiarskych priestorov.

12. V priestoroch hotela a v hotelovej izbe nie je dovolené hosťovi používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich osobnej hygiene hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

13. Hotel nezodpovedá za prípadne úrazy detí, ktoré boli bez dozoru dospelej osoby.

14. Hotel nepovoľuje vstup a ubytovanie zvierat v hoteli.

15. Hotelové parkovisko slúži výhradne len klientom hotela. Parkovisko je platené a nestrážené.

16. Sťažnosti a reklamácie hostí sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku hotela, ktorý je umiestnený na recepcií hotela. Takéto udalosti môže hosť oznámiť recepcií, vedeniu hotela osobne alebo písomne.

17. Klient je povinný dodržiavať ubytovací poriadok hotela od okamihu prenajatia izby. V prípade porušenia niektorého z bodov ubytovacie poriadku, má hotel právo odstúpiť od Zmluvy o ubytovaní upravenej v Občianskom zákonníku aj pred uplynutím dohodnutej doby.

V Bratislave, dňa 11.11.2019